Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, znajdujących się pod adresem dietachudini.pl

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem dietachudini.pl/regulamin
  Sprzedawca/Usługodawca/Administrator – Agnieszka Wegner woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. bydgoski, gm. Białe Błota, miejsc. Białe Błota, ul. Czerska, nr 57, NIP 554-294-50-82;
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej dietachudini.pl
 3. Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zamówienia usługi cateringowej.
 4. Strona internetowa – prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę serwis internetowy pod adresem:  dietachudini.pl
 5. Zamówienie – dokonanie przez Klienta zapisu na konsultację online lub kupna produktu elektronicznego – diety.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, a także określa prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klientów/Kupujących; jak również jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@dietachudini.pl
 3. Do korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, a w szczególności do dokonania Zamówienia, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Zamówienie w Sklepie Internetowym może zostać dokonane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

§ 3. Procedura składania Zamówień

 1. Składanie Zamówień ( kupienie produktu elektronicznego – diety) odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy umożliwia składanie Zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, za wyjątkiem sytuacji, w której przeprowadzane są czynności serwisowe.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący:
 • wybiera produkt, zwracając szczególną uwagę na rodzaj produktu elektronicznego – diety;
 1. Potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje ich treść (zaznaczając odpowiednie pole w formularzu).
 2. *Chudini – catering dietetyczny* nie zajmuje się przygotowaniem diet indywidualnych, dopasowanych do konkretnego Klienta (dotyczy to również diet eliminacyjnych, w tym np. bezglutenowych czy wyłączających różnego typu inne alergeny).
 3. Chudini – catering dietetyczny nie będzie odpowiadał za nieprzestrzeganie specjalistycznej diety przez osoby chore, które powinny trzymać się ścisłych zaleceń dietetycznych. Grozi to pogorszeniem stanu zdrowia Klienta za które Chudini – catering dietetyczny nie będzie odpowiadał. Klient zanim złoży zamówienie – powinien podać informacje na temat swojego stanu zdrowia (w tym: choroby, ciąża i karmienie piersią, uczulenia, alergie, zażywane leki itp.). Zastrzegamy, iż Chudini – catering dietetyczny nie jest zobowiązany przygotować diety z uwzględnieniem uwag dostarczonych przez klienta na temat informacji zdrowotnych. Informacje te nie będą nigdzie udostępniane – służą jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa obydwu stronom. Dokładamy wszelkich starań, by nie zaszkodzić Klientowi, a wręcz pomóc mu w zdrowym i regularnym odżywianiu.

§ 4. Metody płatności

 1. Podane w Sklepie Internetowym ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (z VAT).
 2. W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu Zamówienia
 3. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
 4. Kupujący może dokonać płatności za pośrednictwem:
 • systemu płatności elektronicznych, Tpay,

§ 5. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej oraz w Sklepie Internetowym, jak również materiały udostępniane Klientowi, stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Udostępnione przez Klienta dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także wykorzystywania plików cookies zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Cateringi Dietetyczne produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Klienta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedającym.
 2. Sprzedawca wskazuje Klientowi, że Catering Dietetyczny jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

  a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  b) dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Sprzedawcą,
  c) przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Sprzedawca jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Sprzedawcę Zamówienia już opłaconego, Sprzedawca przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Sprzedawca jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

§ 8. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje Klientów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Sprzedającego z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie.
 2. W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Sprzedawcy za pośrednictwem:
  a) poczty elektronicznej na adres biuro@dietachudini.pl lub
 3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Klienta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

§ 9. Rozstrzyganie sporów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Klienta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem odnoszące się do realizacji Usług przez Sprzedawcę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa – szczególnie ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych oraz Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku Konsumentów również przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient, którego adres mailowy znajduje się bazie Sprzedawcy, zostanie mailowo poinformowany o każdej zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany w Regulaminie mają zastosowanie do Umów zawartych po ich wprowadzeniu i nie mają zastosowania do Umów wcześniej zawartych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2021 i ma zastosowanie do produktów kupionych od tego dnia.